I krátký test Vám hodně napoví…

Pokud si nejste jisti, jestli by bylo vhodné konzultovat Vaše potíže s psychiatrem, může Vám pomoci přehled nejčastějších potíží, jehož součástí jsou také praktické dotazníky. Zabere Vám to jen několik minut a včasné posouzení závažnosti Vašich potíží může výrazně zkrátit dobu potřebnou pro jejich řešení.

Neurózy – úzkostné poruchy 

Hlavními příznaky jsou zde úzkost a strach, které bývají často zaměňovány.

Strach lze definovat jako emoční a fyziologickou odpověď na rozpoznané nebezpečí. Strach trvá pouze po dobu tohoto hrozícího nebezpečí.

Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné přesněji definovat. Je často doprovázena vegetativními příznaky (projevy autonomního nervstva na orgánových soustavách), které mohou vést po delší době k únavě nebo vyčerpání. Intenzita úzkosti může být od mírného neklidu až po stav paniky. Panika je náhlá výrazná úzkost, která bývá doprovázena bušením srdce, tlakem na hrudníku, pocitem dušení, závratí a pocity nereálnosti – ztráty kontaktu se sebou samým s okolím (depersonalizace, derealizace). Mezi neurózy patří izolované fobie – strach z konkrétní věci, situace (ze smrti, z uzavřeného nebo otevřeného prostoru, z vystoupení na veřejnosti, z pavouků, myší atd.), obsedantně kompulzivní porucha (nutkavé myšlenky a činy, např. opakované kontrolování, zda je vypnutý plyn, zamčeno, opakované a časté mytí rukou apod.) a jiné.

Příznaky neurózy jsou psychické a fyzické.

Psychické příznaky neurózy:

Pocit ohrožení, potíže se soustředěním, nadměrná bdělost, nespavost, snížení chuti v sexuální oblasti, pocit „knedlíku v krku“, „brnění v ústech“.

Tělesné příznaky neurózy:  

Třes, cukání, rozechvělost, bolesti v zádech, bolesti hlavy, napětí ve svalech, zkrácení dechu, zrychlené dýchání, větší unavitelnost, tendence k úleku, rudnutí, blednutí, zrychlení srdeční činnosti, pocení, studené ruce, průjem, sucho v ústech, časté močení, brnění a mravenčení rukou a nohou, potíže s polykáním, pocit „kamene v žaludku“, tlak v břiše.

Tělesné příznaky neurózy spolu s depresivními příznaky jsou dnes sdružovány pod společným pracovním pojmem psychosomatické potíže.

Pokud máte některý z výše uvedených příznaků, zkuste si udělat kratičký test. Ihned zjistíte, zda by bylo vhodné nás kontaktovat… 

 

 

Poruchy nálady – afektivní poruchy 

 

Mánie Je opakem deprese. V běžné praxi je mánie zastoupena mnohem méně než deprese. Vyznačuje se trvale nadnesenou náladou (nejméně týden), která je nezávislá na okolnostech, vzrůstem energie a aktivity, pociťovaným prožitkem dobré pohody a vysoké fyzické i duševní výkonnosti. Dalšími příznaky jsou větší hovornost, sexuální apetence, snížená potřeba spánku, zvýšené sebehodnocení až velikášské myšlenky, přehnaná sebedůvěra, ztráta sociálních zábran. Bývá zrychleno myšlení a řeč, vzrušení může přecházet v agresivitu a zuřivost.

Deprese se vyznačuje smutnou depresivní náladou, ztrátou zájmů a poklesem energie v trvání nejméně dvou týdnů. Dalšími příznaky mohou být ztráta sebedůvěry, výčitky, myšlenky na smrt či sebevraždu, snížená schopnost myslet, soustředit se, poruchy spánku a změna chuti k jídlu. Depresivní příznaky se často vyskytují spolu s příznaky úzkostnými – neurotickými. Viz. Neurózy – úzkostné poruchy.

Pokud máte některý z výše uvedených příznaků, zkuste si udělat kratičký test. Ihned zjistíte, zda by bylo vhodné nás kontaktovat… 

 

 

Poruchy paměti – demence 

 

Demence je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku. V lehčích formách se vyznačuje zhoršením paměti, které je nejnápadnější při učení se novým informacím, nemocný zapomíná, kam odložil věci, co mu kdo řekl, co chtěl udělat. Není si schopen vybavit, kde je, co dělal, jména známých lidí, v těžších případech nepozná své příbuzné, nezvládá běžné denní činnosti, nakupování, hospodaření s penězi, zanedbává hygienu, nedokáže smysluplně plánovat, může být podrážděný, apatický či obhroublý ve společenském chování. Dochází k charakterovým změnám.

Nejčastější formou demence je Alzheimerova demence. Její výskyt vzrůstá úměrně se zvyšujícím se věkem populace (http://www.alzheimer.cz/)

 

Pokud máte některý z výše uvedených příznaků, zkuste si udělat kratičký test. Ihned zjistíte, zda by bylo vhodné nás kontaktovat… 

 

 

Psychózy – schizofrenie 

 

Halucinace jsou poruchy vnímání, nejčastěji jde o zrakové a sluchové vjemy, které jsou v rozporu s realitou. Pacient vidí např. osoby, které nejsou skutečné, slyší, že na něj někdo promlouvá, volá, komentuje jeho chování, pomlouvá jej, nařizuje mu… Někdy nejde přímo o hlasy či zvuky, ale o „ozvučené myšlenky“. Nemocný může mít také pocit, že jsou mu myšlenky „vkládány do hlavy“ nebo „odjímány, kradeny“.

Bludy jsou poruchy myšlení, vyznačují se zkresleným vnímáním a interpretací skutečnosti. Nejčastější jsou bludy paranoidní (pacient má pocit, že je někým ohrožen, sledován, jde mu o zdraví nebo život), bludy velikášské (nemocný se domnívá, že má nadpřirozené schopnosti, komunikuje s bytostmi z jiného světa, dokáže číst myšlenky apod.), bludy méněcennosti (nemocný se domnívá, že je zbytečný, k ničemu, nic nedokáže, obviňuje se, že svou neschopností zavinil neštěstí apod.).
Kromě halucinací a bludů bývá při psychóze porušeno chování a řeč. Nemocný mluví „z cesty“, často mění témata hovoru, odpovídá nepřiléhavě, chová se nepřirozeně, zvláštně, gestikuluje, dělá nesmyslné posunky, rituály apod.

Návykové poruchy – závislosti 

 

O závislosti hovoříme tehdy, když v souvislosti s užíváním návykové látky dochází k zanedbání osobních potřeb, narušení rodinného a profesního života. Dle typu zneužívané látky pak dochází také k různým tělesným komplikacím. Nejčastěji zneužívanou látkou u nás je alkohol. Narůstá však také závislost na jiných návykových látkách (pervitin, marihuana, extáze…) a herních automatech. Problematika závislostí je o to složitější, že potíže s tímto spojené dopadají na nejbližší okolí pacientů, neboť pacienti samotní svoje problémy zlehčují a potřebu léčby neuznají. Nejtěžší je tedy přesvědčení pacienta k léčbě. Bez vlastní motivace pacienta je pomoc nemožná.

Mezi ostatní poruchy, kterým se v ambulanci věnujeme, spadají nemoci z oblasti poruch osobnosti (dříve „psychopatie“), poruchy příjmu potravy a poruchy z oblasti sexuologie.

 

Pokud máte některý z výše uvedených příznaků, zkuste si udělat kratičký test. Ihned zjistíte, zda by bylo vhodné nás kontaktovat… 

 

 

S kým dlouhodobě spolupracujeme

Neostýchejte se nás kontaktovat, ať již hledáte pomoc pro sebe, nebo pro někoho blízkého.

HLAVNÍ PRACOVIŠTĚ VESELÍ N. MOR.

Masarykova 114,
698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: (+420) 518 325 574
Email: veseli@psychiart.cz

 

POBOČKA KYJOV

byla ke dni 31. 3. 2020 uzavřena
a nebude již v provozu…

Kontaktujte nás prosím na pobočce ve Veselí nad Moravou